2017-04-21

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole Szkół Specjalnych

w Zagórzu

 

Zagórze 2012

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

I.               Postanowienia wstępne (§1-4).

II.              Zasady tworzenia Funduszu (§ 5).

III.             Przeznaczenie Funduszu (§ 6-7).

IV.             Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu (§ 8).

V.              Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych (§ 9-15).

1.      Zasady ogólne.

2.      Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej.

3.      Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe.

VI.             Postanowienia końcowe (§16-17).

 

 

I.                   Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został opracowany na podstawie:

 

1.      ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.)

2.      ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

3.      ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

4.      rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

 

2.      Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.

 

 

§ 2

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu.

2)      Organizacja Związkowa  - Ognisko ZNP działające w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu przy Oddziale ZNP w Otwocku, posiadająca uprawnienia organizacji związkowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1999r. o związkach zawodowych.

3)      Pracodawca – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu.

4)      Regulamin – niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

 

 1. Środki Funduszu wydatkowane są w oparciu o roczny plan dochodów, wydatków i działalności socjalnej (Preliminarz), sporządzony przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Organizacją Związkową w sposób określony w art. 8 ust. 2 ZakłFundŚwSocU.
 2. Preliminarz ustalany jest corocznie w terminie do 30 kwietnia każdego roku i zawiera również podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności.
 3. Wzór Preliminarza stanowi załącznik nr 1  - Plan Finansowy ZFŚS, załącznik nr 2 – Preliminarz -do Regulaminu.

 

§ 4

 

 1. Środkami Fundusz administruje Pracodawca.
 2. Obsługą finansową Funduszu zajmuje się dział księgowo – płacowy szkoły.
 3. Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji Funduszu.
 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym administrowanym przez pracodawcę lub wyznaczoną do tego komórkę organizacyjną.   
 5. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 6. Pracodawca może powołać tzw. Komisję Socjalną (wybieraną na zebraniu Rady pedagogicznej),  w skład której wchodzą:

a)      przedstawiciel związków zawodowych działających w placówce, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel wychowawców, przedstawiciel emerytów i rencistów,  przedstawiciel pracowników administracji i obsługi.

b)      Kadencja każdego z członków Komisji trwa do czasu odwołania go przez radę

                  pedagogiczną lub dobrowolną rezygnację z pracy w Komisji. W wyjątkowych 

                 sytuacjach skład komisji może ulec zmianie na wniosek Pracodawcy.

            c)  Komisja pełni rolę ciała opiniodawczego i służy wsparciem w administrowaniu

                 Funduszem.

            d)  Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę    

                 posiedzenia,  skład komisji na danym posiedzeniu, wyszczególnienie  

                 rozpatrzonych wniosków i podjętych decyzji, podpisy członków komisji i

                 związków zawodowych.

            e)  Członkowie Komisji składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania  

                 tajemnicy w zakresie spraw i danych osobowych, do których mają dostęp w  

                 związku z pracą w Komisji Socjalnej.

            f)  Komisja zbiera się co dwa miesiące, terminy posiedzeń podane są do ogólnej

                 wiadomości. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu, z odpowiednią

                 dokumentacją, muszą zostać złożone na dwa tygodnie przed posiedzeniem, na  

                 którym mają zostać rozpatrzone. Niespełnienie tego warunku może skutkować  

                 przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosku na kolejne posiedzenie Komisji.

 1. W sytuacjach szczególnie trudnych, losowych Pracodawca może doraźnie przyznać

      świadczenie bez konsultacji z Komisja, informując ją na najbliższym posiedzeniu o

      podjętych decyzjach.

 1. Pracodawca lub pracownik wyznaczony przez Pracodawcę prowadzi oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej, korzystającej z ulgowych usług i świadczeń z Funduszu, dokumentację związaną z udzieloną pomocą.
 2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 8, nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 

II.                Zasady tworzenia Funduszu

 

§ 5

 

1.      Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisów na Fundusz określają przepisy art. 5 ust 2, 2a, 3 Zakł FundŚwSocU oraz art. 53 Karty Nauczyciela.

2.      Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na Fundusz w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej, w starym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

3.      Dla nauczycieli emerytów i rencistów dokonuje się corocznie odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

4.      Dla pracowników administracji i obsługi wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

5.      Oprócz odpisów, o których mowa wyżej, na Fundusz nalicza się odpisy:

1)      Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

2)      Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, którego nie dotyczy przepis ust. 3 zwiększa się Fundusz o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

                  6 . Środki Funduszu zwiększa się o:

            1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności    

                 socjalnej,

            2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

            3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

            4) odsetki od środków Funduszu,

            5)  inne środki określone w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 

 

 

III.             Przeznaczenie Funduszu

 

§ 6

 

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być przeznaczone na:

 

1.      Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, wynikające z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela, wypłacane do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalanych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 

Pozostałą kwotę rocznego odpisu przeznacza się na:

 

2.      Dofinansowanie wypoczynku letniego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów - raz w roku.

3.      Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci pracowników i emerytów - raz w roku.

4.      Zapomogi losowe - zapomogi finansowe losowe przyznawane w sytuacji indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, włamania, zniszczenia domu, śmierci, narodzin jak i powstałych na skutek ciągłego występowania przyczyn (np. przewlekła choroba osoby uprawnionej lub członka rodziny, pozostawanie współmałżonka bez pracy),

5.      Działalność kulturalną, sportowo–rekreacyjną – w formie dopłat do biletów wstępu (do 40% wartości biletu) do teatru, kina, koncertów, wystaw; imprez sportowych i rekreacyjnych; dopłat do krajowych i zagranicznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

6.      Dofinansowanie do opłat związanych z pobytem sanatorium lub placówce rehabilitacyjnej.

7.      Zapomogi finansowe i rzeczowe dla pracowników i emerytów, przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej raz w roku. Dopłaty do specjalistycznych usług zdrowotnych – sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych, protez – do 30% poniesionych kosztów, okularów korekcyjnych – do kwoty 200 zł-raz na dwa lata.

8.      Pomoc rzeczowa świąteczna dla pracowników i emerytów w wysokości uzależnionej od środków pozostających na koncie Funduszu pod koniec roku kalendarzowego - raz w roku.

 

9.      Pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

§ 7

 

 

Świadczenia ulgowe z Funduszu mają charakter uznaniowy i osoby uprawnione do ubiegania się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do pracodawcy roszczeń z tego tytułu.

 

 

 

 

IV.             Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 

§ 8

 

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:

 

1.      pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy,

2.      nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

3.      pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne,

4.      pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,

5.      emeryci i renciści – byli pracownicy Pracodawcy,

6.      emeryci i renciści zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy,

7.      członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-5,

 

 1. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 6 są:

(Ustawa z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej definiuje rodzinę jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, art.,6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej))

1)      współmałżonkowie, w tym także pracujący,

2)      dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkołach dziennych – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,

3)      osoby wymienione w pkt. 2, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – niezależnie od wieku,

4)      rodzice osoby uprawnionej, jeżeli zamieszkują wspólnie z nią i pozostają na jej utrzymaniu,

5)      osoby wymienione w pkt. 1 – 4 po zmarłych pracownikach – jeżeli były na utrzymaniu tego pracownika.

 

 

 

V.                Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

 

§ 9

 

Zasady ogólne

 

 1. Pomoc socjalna jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej złożony Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4, wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego – załącznik nr 5, decyzja – załącznik nr 6 do Regulaminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o pomoc z Funduszu może złożyć Organizacja Związkowa, jeżeli osoba uprawniona poprze ten wniosek.
 3. Wysokość pomocy z Funduszu uzależniona jest od wielkości środków ujętych w Preliminarzu oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 4. Przyznawanie świadczeń z Funduszu ma charakter uznaniowy.
 5. Osoba uprawniona do pomocy z Funduszu obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielenia usług i świadczeń z Funduszu.

 

 

§ 10

 

 1. Podstawę do przyznania usług i świadczeń stanowi sytuacja życiowa, rodzinna oraz dochód przypadający na osobę w rodzinie. Wzór oświadczenia o wysokości dochodów – załącznik nr 10
 2. Dochodem w rodzinie są wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne uzyskiwane przez osoby zamieszkujące i utrzymujące się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pochodzące z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, zlecenia i umowy o dzieło, renty, emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżaw.
 3. Uprawniony wnoszący pełną odpłatność za usługę i świadczenia socjalne lub korzystający z nich na zasadach powszechnej dostępności dla każdego pracownika nie jest obowiązany zgłaszać wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Nie dotyczy to sytuacji gdy pracownik wnosi jedynie częściową odpłatność za usługi i świadczenia z Funduszu.
 4. Uprawniony we wniosku składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. Nie dotyczy to osób wskazanych w ust. 3.zd. 1.
 5. Pomoc z Funduszu na poszczególne cele przyznawana będzie do wysokości wskazanej w Preliminarzu.

 

 

§ 11

 

 1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane są w terminie i w wysokości określonej w przepisach Karty Nauczyciela.
 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat może być przyznane do dwóch razy w roku kalendarzowym, natomiast dofinansowanie pozostałych uprawnionych może być przyznane raz w roku kalendarzowym.
 3. Kwota dofinansowania do różnych form wypoczynku osób uprawnionych jest przyznawana według szczegółowej tabeli opracowanej, z zastosowaniem kryterium dochodowego, przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Organizacją Związkową, stanowiącej załącznik do Regulaminu i corocznego Preliminarza – załącznik nr. 3
 4. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w miarę potrzeb osób uprawnionych i możliwości finansowych Funduszu.

 

 

Zasady szczegółowe przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej

 

§ 12

 

 1. Przyznawanie pracownikom wszystkich świadczeń z Funduszu dokonywane jest przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową.
 2. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom: o niskich dochodach na osobę w rodzinie; wychowujących samotnie dzieci; posiadającym rodziny wielodzietne; mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone; inwalidom.
 4. W wypadku wydania decyzji odmownej w przedmiocie przyznania pomocy z Funduszu sporządza się uzasadnienie tej decyzji w formie pisemnej i doręcza zainteresowanemu.

 

 

§ 13

 

 1. Osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu ma obowiązek podania we wniosku o ulgowe świadczenie informacji o stanie majątkowym, które są prawdziwe i zgodne z jej najlepszą wiedzą, składając oświadczenie o wysokości dochodów w  swojej rodzinie.                                      

      Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne  

      dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie osoby

      uprawnionej z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek.

 1. Odmowa złożenia oświadczenia o dochodach może skutkować nieprzyznaniem świadczenia socjalnego.
 2. Osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu, ma obowiązek – o ile jest to uzasadnione i celowe – złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających jej dochody, dochody członków jej rodziny oraz ich wydatki.
 3. Do wniosku o przyznanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej należy dołączyć dokumentację potwierdzającą jego trudną sytuację życiową, rodzinną, materialną (np.: zaświadczenie z urzędu pracy, dokumentację medyczną, dokumentację świadczącą o poniesionych wydatkach).
 4. Przepis ust. 1 nie stosuje się do osób, którym świadczenia z Funduszu udzielane są na warunkach powszechnej dostępności (skierowane do wszystkich osób uprawnionych).
 5. Wskazanie w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, informacji niezgodnych z prawdą lub przedłożenie dokumentu przerobionego lub podrobionego oraz inne świadome i celowe wprowadzenie Pracodawcy w błąd albo wykorzystanie przyznanych środków z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem (w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe) może skutkować odmową przyznania pomocy z Funduszu w okresie jednego roku od dnia złożenia takich informacji lub dokumentów. Jedynie w uzasadnionych przypadkach może być przyznane ulgowe świadczenie dla niepełnoletnich dzieci osoby uprawnionej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

 

§ 14

 

 1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie zwrotnej.
 2. Podstawową formą pomocy na cele mieszkaniowe jest pożyczka. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe – załącznik nr 7 do Regulaminu.
 3. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe realizowane są według kolejności zgłoszeń.                                                           
 4. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na:

1)      budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,

2)      zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

3)      zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

4)      przebudowę strychu, suszarni lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

5)      wykup lokalu mieszkalnego na własność,

6)      przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

 

7)      remont i modernizację mieszkania lub domu

 

 1. Zasady i warunki przyznawania oraz wysokość i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą. Wzór tej umowy w załączniku nr 8, decyzja przyznania pożyczki w załączniku nr 9 do Regulaminu.

 

§ 15

 

 1. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata 

       poprzednio uzyskanej pożyczki.

 1. Warunkiem udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe jest zabezpieczenie jej spłaty poprzez udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania. Emeryt/rencista jako poręczycieli podaje jednego pracownika i jednego emeryta. Stosowne oświadczenia poręczyciele składają w umowie. Każda osoba poręczająca może poręczyć maksymalnie dwóm pracownikom/emerytom.
 2. Warunkiem przyznania pożyczki, o której mowa w ppkt. 1 – 7 pkt. 3 § 14, zwanej inwestycyjną, jest przedłożenie przez pożyczkobiorcę dodatkowych dokumentów tj.: pozwolenie na budowę, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, prawo własności itp.
 3. Wysokość pożyczek jest ustalana corocznie, w zależności od środków będących do dyspozycji Funduszu. Oprocentowanie pożyczek – 5% od kwoty pożyczki.
 4. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w drugim miesiącu po miesiącu, w którym kwota pożyczki została przekazana pożyczkobiorcy.
 5. W przypadku pożyczki na remont modernizację mieszkania lub domu maksymalny okres spłaty ustala się na okres 3 lat. Krótszy okres spłaty ustalany jest indywidualnie w umowach z pożyczkobiorcami.
 6. W przypadku pożyczki, zwanej inwestycyjną okres spłat ustala się maksymalnie na 5 lat.
 7. Spłata pożyczki następuje w równych ratach miesięcznych, których liczba nie może przekroczyć 36 – w wypadku pożyczki na remont i modernizację i 60 – w wypadku pożyczki inwestycyjnej.
 8. W przypadku osób mających podpisane umowy okresowe okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż czas trwania umowy o pracę.
 9. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora, na pisemny wniosek pożyczkobiorcy wcześniejszą spłatę pożyczki.
 10. Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej umowy, chyba że pożyczkobiorca wyrazi zgodę na zmianę warunków.

      Przed rozwiązaniem umowy o pracę osoba zainteresowana musi uzyskać zgodę

      Dyrektora szkoły na indywidualne spłacanie rat pożyczki na konto Funduszu (za   

      zgodą i pisemnym oświadczeniem poręczycieli).

 1. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
 2. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się na piśmie dłużnika do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.
 3. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach – w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych.
 4. Pożyczkobiorca może wnioskować o zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 1 roku lub jej częściowe umorzenie w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego (np.. zalanie mieszkania, pożar, wypadek, nabyte inwalidztwo). Wnioski w sprawie zawieszenia lub umorzenia części pożyczki powinny być uzupełnione o odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu spłaty części pożyczki podejmuje Pracodawca w porozumieniu z Organizacją Związkową, biorąc pod uwagę sytuację materialną i życiową pożyczkobiorcy.
 5. Niespłacona pożyczka lub jej część zostaje umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
 6. W razie likwidacji Pracodawcy spłata pożyczki następuje na wskazany przez likwidatora rachunek bankowy.

 

 

 

VI.             Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

 1. Prawo do interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Pracodawcy i Organizacji Związkowej.
 2. Ewentualne spory wynikłe z różnicy stanowisk odnośnie do poszczególnych problemów będą rozstrzygnięte wspólnie przez obie strony po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Pracy lub w oparciu o opinię zaakceptowanego przez strony eksperta.

 

 

 

§ 17

 

 1. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez zapoznanie z nim Rady Pedagogicznej i umieszczenie jego tekstu w bibliotece szkolnej.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego wprowadzeniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
 4. Regulamin uzupełnia …… załączników.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Pracodawcę –Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu i uzgodnieniu z Organizacją Związkową.
 6. Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje się w formie Aneksu uzgodnionego z Organizacją Związkową.

 

 1. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 22 marca 2006r.

 

 

Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu został uzgodniony z Oddziałem ZNP w Otwocku.

 

 

 

 

 

 

(za Organizację Związkową)                                                      (Pracodawca)

 

 

 

……………………………..                                               ……………………………..

 

 

 

…………….dnia………….r.                                              ………………dnia………..r.

Załączniki

  zalaczniki_regulamin_ZFŚS.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się