2017-03-30

Regulamin wynagradzania

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

w Zespole Szkół Specjalnych w MCN w Zagórzu

(tekst jednolity)

 

 

 Podstawa prawna :

- art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 223, poz. 1458),

- art. 772 kodeksu pracy, tj. Dz.U. 21, poz. 94 z 1998 r. ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa zasady        wynagradzania za pracę i otrzymywania innych świadczeń związanych z pracą oraz warunki ich przyznawania.

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

  1. Pracodawcy – należy przez to rozumieć  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w MCN w Zagórzu k/Warszawy
  2. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników nie będących nauczycielami  (pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi).

 

§ 2

 

1.    Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w MCN w Zagórzu k/Warszawy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy z wyjątkiem ust.2.

2.    Regulaminem nie są objęci pracownicy młodociani, zatrudnieni w celu nauki zawodu lub w celu przyuczenia do zawodu oraz  pracownicy tymczasowi, których pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej.

3.    Przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego do pracy jego przełożony lub inna uprawniona osoba zaznajamia go z treścią Regulaminu, zaś oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 3

 

1.    Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę albo   innej umowie stanowiącej podstawę nawiązania stosunku pracy, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość uregulowana jest odrębnymi przepisami.

2.    Gdy minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.

 

II. Wynagrodzenie zasadnicze

 

§ 4

1.    Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do rodzaju  wykonywanej pracy, kwalifikacji zawodowych i czasu pracy.

2.    Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

3.    Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Płacowego z dnia 18 marca 2009.

 

§ 5

 

1.    Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania dla pracowników  niepedagogicznych stanowiącą załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.

2.    Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje Pracodawca uwzględniając kategorie zaszeregowania obowiązujące na danym stanowisku pracy (awans wewnętrzny).

3.    Wynagrodzenie zasadnicze podlega corocznemu podwyższeniu o co najmniej wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej.

4.    Podwyższenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

5.    Zmiana wysokości płacy zasadniczej może nastąpić w związku z:

a.     zmianą stanowiska pracy,

b.     zmianą zakresu pracy na zajmowanym stanowisku,

c.     zmianą stawek płac zasadniczych wykazanych w tabeli w załączniku nr 1, podniesieniem poziomu wykształcenia lub kwalifikacji pracownika (za zgodą pracodawcy).

 

 

III. Dodatkowe składniki wynagrodzenia

 

§ 6

 

1.    Pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia:

a.        dodatek za wieloletnią pracę,

b.        premia,

c.        dodatek funkcyjny,

d.        dodatek specjalny,

e.        odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika

f.          dodatek funkcyjny roczny („trzynastka”)

g.        dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy

h.        wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

i.          wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta

j.          nagroda jubileuszowa

k.        nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy

l.          jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 

2.    Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 

§ 7

 

1.    Dodatek za wieloletnią pracęprzysługuje w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.    Do okresu uprawniającego do dodatku, o którym mowa w ust.1 wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.    Jeżeli praca w Zespole Szkół Specjalnych w MCN w Zagórzu stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4.    Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub wynagrodzenie z tytułu choroby.

5.    Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

a.        od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

b.        za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

6.    Dodatek ten nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby.

7.    Dodatek ten wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W czasie urlopu macierzyńskiego dodatek za wieloletnią pracę nie jest wypłacany.

 

§ 8

 

1.    Fundusz premiowynaliczany jest od funduszu płac każdego pracownika administracji i obsługi.

2.    Premia jest składnikiem wynagradzania za pracę, które przysługuje pracownikowi spełniającemu obowiązki i zadania określone w regulaminie.

3.    Za podstawę obliczenia premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika.

4.    Premię wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem.

5.    Premia wypłacana jest pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.

6.    Ustala się dwa rodzaje premii:

a.    regulaminowa -  w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;

b.    regulaminowa - w wysokości 30% do 60% wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku obsługi kasy i likwidatury.

7.    Warunki przyznawania premii regulaminowej:

a.    prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków pracownika,

b.    przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy

c.    przestrzeganie zasad BHP

d.    przestrzeganie dyscypliny pracy

 

8.    Premia regulaminowa przyznawana jest za czas efektywnie przepracowany. Za czas efektywnie przepracowany uznaje się okres przebywania na urlopie wypoczynkowym.

9.    Warunki przyznawania premii uznaniowej:

a.    spełnienie warunków dotyczących przyznawania premii regulaminowej,

b.    wykonywanie prac wykraczających poza zakres obowiązków pracownika na polecenie pracodawcy lub z własnej inicjatywy,

c.    wykonywanie pracy w utrudnionych warunkach spowodowanych spiętrzeniem prac pilnych, terminowych,

d.    wykonywanie prac za innego pracownika, w czasie jego nieobecności.

10.Premia uznaniowa przyznawana jest na czas określony a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

11.Premia uznaniowa jest przyznawana niezależnie od absencji pracownika.

12.Premia uznaniowa przyznawana jest w ramach posiadanych środków finansowych do 80% wynagrodzenia zasadniczego.

13.Premia regulaminowa i uznaniowa może być obniżona lub całkowicie odebrana pracownikowi.

14.Premia regulaminowa zostaje pomniejszona na czas choroby        proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w pracy

15.Dyrektor może pozbawić pracownika premii regulaminowej i uznaniowej za:

a.    rażące naruszenie przepisów BHP i ppoż,

b.    stawienie się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

c.    zagarnięcie mienia placówki

d.    wyrządzenie szkody z winy pracownika,

e.    nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, samodzielne opuszczenie stanowiska pracy oraz ciągłe spóźnianie się do pracy,

f.     niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zadań należących do zakresu jego czynności,

g.    niewykonywania polecenia służbowego,

h.    zastosowania wobec pracownika kary porządkowej,

16.Dyrektor może obniżyć pracownikowi premię regulaminową i uznaniową za:

a.    nieprawidłowe i nieterminowe wykonywanie zadań należących do zakresu obowiązków,

b.    nieprzestrzeganie postanowień przepisów Regulaminu pracy,

c.    nieprzestrzeganie dyscypliny pracy.

17.Pracownik może się odwołać w ciągi 7 dni od otrzymania decyzji o obniżeniu premii regulaminowej lub uznaniowej.

18.Dyrektor placówki rozpatrzy odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania i uczyni to w obecności członka związku zawodowego funkcjonującego w placówce.

 

 

§ 9

 

1.    Dodatek funkcyjnyprzysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem (kierownik gospodarczy).

 

2.    Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem (główny księgowy).

 

3.    Dodatek funkcyjny za czas choroby zostaje pomniejszony proporcjonalnie do ilości dni nieobecności w pracy.

 

§ 10

1.    Dodatek specjalnymoże być przyznany pracownikowi, któremu okresowo zwiększono zakres obowiązków służbowych lub powierzono dodatkowe zadania albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

2.    Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3.    Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w wysokości od 20% do  40%,  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4.    Za czas choroby dodatek specjalny jest pomniejszany.

 

§ 11

 

1.    Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy ( w ramach posiadanych środków pieniężnych).

 

§ 12

 

  1. Za szczególne osiągnięcia w pracy pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę. Nagrody przyznaje się w granicach ustalonego planu finansowego szkoły.
  2. Fundusz nagród wynosi co najmniej 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników nie będących nauczycielami.
  3. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor szkoły w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.
  4. Nagrody są przyznawane z okazji:

- Dnia Edukacji Narodowej

oraz w przypadkach uzasadniających przyznanie nagrody.

  1. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród:

- wzorowe wypełniane obowiązków

- złożoność realizowanych zadań

- terminowe wykonywanie zadań

- wykazywanie inicjatywy w pracy

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły

- dbanie o dobro szkoły

  1. Nagroda przyznawana jest niezależnie od absencji pracownika.

 

  1. Informację o przyznaniu nagrody zamieszcza się w aktach osobowych pracownika

 

 

 § 13

 

1.    Należności pracowników z tytułu podróży służbowych regulują:

- rozporządzenie min. Pracy i polityki socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 236, poz. 1990 ze zm.).

 

 

IV. Inne świadczenia związane z wykonywaniem pracy

 

§ 14

 

1.        Pracownikowi przysługują inne świadczenia związane z wykonywaniem pracy:

a.          nagroda jubileuszowa,

b.          jednorazowa odprawa przy odchodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę

§15

1.    Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi za wieloletnią pracę w następującym wymiarze:

c.          po 20 latach pracy -  75% wynagrodzenia miesięcznego,

d.          po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

e.          po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

f.           po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

g.          po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,

h.         po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2.    Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.    W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4.    Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

5.    Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6.    Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

 

7.    W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8.    Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9.    Pracownikowi, który od dnia, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody, nabędzie w ciągu 12 miesięcy prawo do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

 

§ 16

1.    Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

a.          2-miesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,

b.          3-miesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,

c.          6-miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy..

2.    Pracownikowi, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

§ 17

1. Do dokonania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest Dyrektor   Szkoły w   porozumieniu ze związkami zawodowymi.

2. Regulamin uzgodniono ze Związkiem zawodowym funkcjonującym w placówce.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. (po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników).

 

§ 19

 Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom  do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

     § 20

Zmiany w regulaminie wprowadza się aneksem uzgodnionym ze Związkiem Zawodowym funkcjonującym w placówce.

 

Uzgodniono z zakładową organizacją związkową:

 

 

Zarząd Oddziału w Otwocku

Związek Nauczycielstwa Polskiego

05-400 Otwock, ul. M.Curie Skłodowskiej 15    

  

                 ..................................................................

     /data i podpis osoby upoważnionej/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data podania Regulaminu wynagradzania do wiadomości pracownikom.

 

 

.............................................................

                      /podpis Dyrektora Zespołu Szkół/        

 

 

 

Data wejścia w życie Regulaminu wynagradzania

                                                       ............................................................  

/podpis Dyrektora Zespołu Szkół/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Załączniki

  załącznik_nr_1.pdf 520,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się