2017-03-27

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU

 

§ 1

1.      W skład rady wchodzą wszystkie typy szkół i zespoły przedszkolne działające w Zespole Szkół Specjalnych.

2.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3.      Rada w formie uchwał – zatwierdza, ustala i uchwala w sprawach związanych
z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

§ 2

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

§3

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach porządku obrad mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

a)      pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,

b)      przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

c)      pracownicy służby zdrowia,

d)     przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów, z którymi szkoła współpracuje,

e)      inne osoby.

 

§ 4

1.      Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

2.      Rada obraduje na zebraniach, o których powiadamia się nauczycieli najpóźniej 7 dni przed planowym terminem przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz poinformowaniu kierownika wychowania, którego zadaniem jest przekazanie informacji nauczycielom pracującym na oddziałach szpitalnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 3-dniowy okres zawiadomienia o terminie rady.

3.      Nauczycieli nieobecnych w pracy powiadamia telefonicznie sekretarz szkoły.

4.      Nauczyciel zgłasza nieobecność na radzie najpóźniej w dniu posiedzenia u przewodniczącego zebrania. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela.

5.      Zebrania organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

6.      Rada podejmuje uchwały wyłącznie podczas zebrań. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.

7.      Zebrania rady mogą być organizowane:

a)      z inicjatywy przewodniczącego,

b)      z inicjatywy organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)      na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.      Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania rady.

9.      Dyrektor szkoły organizuje WDN (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli) zgodnie z potrzebami Rady Pedagogicznej.

 

10.  Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje:

a)      socjalną

b)      zdrowotną

c)      wnioskową (podczas rad podsumowujących pracę danego semestru)

d)     skrutacyjną

e)      inne

 

§ 5

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1.      zatwierdzenie planów pracy szkoły,

2.      uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3.      zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym,

4.      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 

§ 6

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:

1.      organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                            i pozalekcyjnych,

2.      projekt planu finansowego szkoły,

3.      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń
i wyróżnień,

4.      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

5.      propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

 

§ 7

Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1.      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

2.      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,

3.      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji, do których został powołany,

4.      realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenie,

5.      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6.      przestrzegania tajemnicy obrad rady, a w szczególności spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

7.      zapoznania się z protokołem rady w ciągu 14 dni. Niezgłoszenie uwag (pisemne) jest jednoznaczne z przyjęciem protokołu.

 

§ 8

1.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela
z funkcji kierowniczej.

2.      Organ prowadzący szkołę (albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze szkoły) są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające –  w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

3.      Rada przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.

 

§ 9

1.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                            w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

2.      Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, podpisanych przez przewodniczącego rady.

3.      Uchwały tworzone są wg schematu  stanowiącym załącznik nr …do regulaminu.

 

§ 10

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi,
że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi,
że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.

 

§ 11

1.      Każde zebranie rady pedagogicznej jest protokołowane. Protokół zebrania sporządza się w edytorze tekstów Word, a tabele w Excelu czcionką Times New Roman 12. Protokoły z ponumerowanymi stronami przechowywane są w Księdze Protokołów zakładanej na każdy rok szkolny a następnie oprawianej w twardą obwolutę.

2.      Protokół zebrania sporządza się w ciągu 7 dni wg wzorca  stanowiącego załącznik nr …. do regulaminu.

3.      Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady oraz protokolant.

 

§ 12

Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej są księgi protokołów. Księgę zaopatruje się w klauzulę –„Księga zawiera... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia....” (data ostatniego protokołu).

 

§ 13

Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę i upoważnionym nauczycielom przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie szkoły.

 

§ 14

Propozycje zmian w regulaminie mogą wnosić tylko członkowie rady pedagogicznej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

                                                                 

 

Traci moc Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej z dnia 27.06.2007

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2011

Kopia regulaminu dostępna jest w bibliotece szkolnej.

 

Dyrektor szkoły

 

………………………………………….

Załączniki

  zalacznik_do_regulaminu RP.pdf 21,14 KB (pdf) szczegóły pobierz