2017-03-27

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU

 

§ 1

1.      W skład rady wchodzą wszystkie typy szkół i zespoły przedszkolne działające w Zespole Szkół Specjalnych.

2.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3.      Rada w formie uchwał – zatwierdza, ustala i uchwala w sprawach związanych
z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

§ 2

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

§3

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach porządku obrad mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

a)      pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,

b)      przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

c)      pracownicy służby zdrowia,

d)     przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów, z którymi szkoła współpracuje,

e)      inne osoby.

 

§ 4

1.      Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

2.      Rada obraduje na zebraniach, o których powiadamia się nauczycieli najpóźniej 7 dni przed planowym terminem przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz poinformowaniu kierownika wychowania, którego zadaniem jest przekazanie informacji nauczycielom pracującym na oddziałach szpitalnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 3-dniowy okres zawiadomienia o terminie rady.

3.      Nauczycieli nieobecnych w pracy powiadamia telefonicznie sekretarz szkoły.

4.      Nauczyciel zgłasza nieobecność na radzie najpóźniej w dniu posiedzenia u przewodniczącego zebrania. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela.

5.      Zebrania organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

6.      Rada podejmuje uchwały wyłącznie podczas zebrań. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.

7.      Zebrania rady mogą być organizowane:

a)      z inicjatywy przewodniczącego,

b)      z inicjatywy organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)      na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.      Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania rady.

9.      Dyrektor szkoły organizuje WDN (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli) zgodnie z potrzebami Rady Pedagogicznej.

 

10.  Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje:

a)      socjalną

b)      zdrowotną

c)      wnioskową (podczas rad podsumowujących pracę danego semestru)

d)     skrutacyjną

e)      inne

 

§ 5

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1.      zatwierdzenie planów pracy szkoły,

2.      uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3.      zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym,

4.      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 

§ 6

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:

1.      organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                            i pozalekcyjnych,

2.      projekt planu finansowego szkoły,

3.      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń
i wyróżnień,

4.      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

5.      propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

 

§ 7

Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1.      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

2.      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,

3.      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji, do których został powołany,

4.      realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenie,

5.      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6.      przestrzegania tajemnicy obrad rady, a w szczególności spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

7.      zapoznania się z protokołem rady w ciągu 14 dni. Niezgłoszenie uwag (pisemne) jest jednoznaczne z przyjęciem protokołu.

 

§ 8

1.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela
z funkcji kierowniczej.

2.      Organ prowadzący szkołę (albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze szkoły) są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające –  w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

3.      Rada przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.

 

§ 9

1.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                            w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

2.      Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, podpisanych przez przewodniczącego rady.

3.      Uchwały tworzone są wg schematu  stanowiącym załącznik nr …do regulaminu.

 

§ 10

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi,
że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi,
że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.

 

§ 11

1.      Każde zebranie rady pedagogicznej jest protokołowane. Protokół zebrania sporządza się w edytorze tekstów Word, a tabele w Excelu czcionką Times New Roman 12. Protokoły z ponumerowanymi stronami przechowywane są w Księdze Protokołów zakładanej na każdy rok szkolny a następnie oprawianej w twardą obwolutę.

2.      Protokół zebrania sporządza się w ciągu 7 dni wg wzorca  stanowiącego załącznik nr …. do regulaminu.

3.      Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady oraz protokolant.

 

§ 12

Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej są księgi protokołów. Księgę zaopatruje się w klauzulę –„Księga zawiera... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia....” (data ostatniego protokołu).

 

§ 13

Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę i upoważnionym nauczycielom przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie szkoły.

 

§ 14

Propozycje zmian w regulaminie mogą wnosić tylko członkowie rady pedagogicznej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

                                                                 

 

Traci moc Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej z dnia 27.06.2007

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2011

Kopia regulaminu dostępna jest w bibliotece szkolnej.

 

Dyrektor szkoły

 

………………………………………….

Załączniki

  zalacznik_do_regulaminu RP.pdf 21,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się