2017-03-26

Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin ewidencji i korzystania z podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący
w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

1.    Zasady ewidencji i wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych
i zapewnienia uczniom dostępu do nich.

2.    Zasady ewidencji i przekazywania materiałów ćwiczeniowych.

3.    Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

4.    Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Rozdział 2

Ewidencja podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych

§ 2

1.      Podręczniki oraz materiały edukacyjne kupione dla uczniów, gromadzi się
w bibliotece szkolnej i ewidencjonuje w księdze inwentarzowej „Podręczniki”.

2.      Materiały ćwiczeniowe – ze względu na ich jednorazowość – nie podlegają ewidencji.

Rozdział 3

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 3

1.    Uczeń, który nie posiada, podczas pobytu / kontynuacji nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu, podręcznika obowiązującego w placówce macierzystej, może korzystać bezpłatnie z podręczników dostępnych w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu.

2.    Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres trzech lat.

3.    Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom do bezpośredniego użytkowania lub nauczycielom przedmiotu, którzy mogą kserować pojedyncze materiały ćwiczeniowe.

 

§ 4

           1.       Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

           2.       Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 5

         1.         Podręczniki wypożyczane są nauczycielom przedmiotu do klasopracowni na początku roku szkolnego.

         2.         Uczniowie korzystają z podręczników na zajęciach lekcyjnych.

         3.         Nauczyciel przedmiotu w uzgodnieniu z bibliotekarzem może wypożyczyć podręcznik uczniowi. Podręcznik ten bibliotekarz zapisuje na konto czytelnicze ucznia.

         4.         Uczeń wypożycza podręcznik na określony czas. Przed wypisem  z  Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii uczeń musi zwrócić podręcznik  do biblioteki szkolnej.

         5.         Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są do klasopracowni na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do ostatniego poniedziałku danego roku szkolnego.

         6.         Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część tych podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być wypożyczane oddzielnie) i również podlegają zwrotowi.

Rozdział 4

Obowiązki związane z wypożyczeniem

§ 6

           1.       Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.

           2.       Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach
i materiałach edukacyjnych.

           3.       Stan zwracanych podręczników będzie oceniał bibliotekarz.

           4.       Wychowawca w miarę możliwości ma obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 5

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 7

           1.       W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

           2.       Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. poplamienie, zabrudzenie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcy, uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.

           3.       Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zgubienie kartek).

           4.       Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie tych dodatków skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 9

           1.       W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub nie zwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych dyrektor szkoły wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 9

           1.       Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

           2.       Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników
i materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły

           3.       Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

           4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem  27.10.2016 r.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się