2017-03-28

Regulamin Komisji Zdrowotnej

Regulamin

Komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej

dla nauczycieli i nauczycieli emerytów

 

Na podstawie art. 72 ust. Z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. Zmianami) oraz Uchwały nr 161/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku, ustala się następujący Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

1.

Fundusz tworzy się w wysokości 0,3% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli zatrudnionych w placówce.

2.

Środki funduszu przeznaczone są na bezzwrotne zapomogi pieniężne
w wysokości do 1000 zł, dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

3.

Zapomoga pieniężna jest przyznawana w szczególności na pokrycie:

1.      Zwiększonych kosztów leczenia spowodowanych ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela;

2.      Kosztów korzystania z pomocy specjalistycznej (w tym badań specjalistycznych);

3.      Kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji lub korekcji, w tym szkieł korekcyjnych;

4.      Kosztów usług protetyki dentystycznej;

5.      Kosztów leczenia w szpitalu uzdrowiskowym;

6.      Kosztów koniecznych działań o charakterze profilaktycznym w zakresie szczepień ochronnych.

4.

Wnioski należy składać do dyrektora ZSS w Zagórzu, w terminie ogłoszonym na stronie internetowej szkoły.

5.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

2.      Zaświadczenie o dochodach rodziny, w przeliczeniu na osobę;

3.      Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki, paragony kasowe wraz z oświadczeniem, że dane koszty zostały poniesione przez nauczyciela na usługi, leki lub inne środki zakupione do osobistego wykorzystania).

7.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia nauczyciela z wnioskiem o przyznanie zapomogi pieniężnej-za zgodą nauczyciela- może wystąpić wskazana przez nauczyciela osoba trzecia.

2. W przypadku nauczyciela ubezwłasnowolnionego częściowo lub całkowicie
z wnioskiem o przyznanie zapomogi pieniężnej może wystąpić odpowiednio kurator lub opiekun prawny nauczyciela.

8.

Zapomogę zdrowotną można otrzymać raz w roku budżetowym.

9.

O przyznaniu i wysokości zapomogi decydują potrzeby zdrowotne wnioskodawcy, jego sytuacja materialna i życiowa oraz wysokość rocznego limitu środków finansowych Funduszu.

10.

Obrady Komisji są objęte całkowitą tajemnicą, a członków komisji obowiązuje pełna dyskrecja.

11.

Regulamin pracy Komisji został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP
w Otwocku.

12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.