2017-04-05

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

   1. w ZSS w Zagórzu wnoszone skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 

1) dyrektora codziennie w godzinach pracy;

2) wicedyrektorów codziennie w godzinach pracy;

  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1) pisemnie,

2) faksem,

3) pocztą elektroniczną,

4) ustnie do protokołu.

   3. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

   4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

   5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

   6. Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy)oraz adresu wnoszącego - anonimy.

   7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

1) liczba porządkowa,

2) data wpływu skargi/wniosku,

3) data rejestrowania skargi/wniosku,

4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

6) termin załatwienia skargi/wniosku,

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

8) data załatwienia,

9) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

  1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
  2. Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
  3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
  5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły
  6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
  7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

   1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

   2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

1)     oryginał skargi/wniosku,

2)     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

3)     materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

4)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia  sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

5)     inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

   3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

1)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

2)     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

3)     faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

4)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

   4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

   5. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 

   1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

   2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

1)     do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

2)     do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.

   3. Do siedmiu dni należy:

1)     przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

2)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

3)     przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, Jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

4)     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

5)     zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

6)     udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Załączniki

  załącznik_nr_1.pdf 179,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik_nr_2.pdf 245,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się