2017-04-05

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

   1. w ZSS w Zagórzu wnoszone skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 

1) dyrektora codziennie w godzinach pracy;

2) wicedyrektorów codziennie w godzinach pracy;

  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1) pisemnie,

2) faksem,

3) pocztą elektroniczną,

4) ustnie do protokołu.

   3. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

   4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

   5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

   6. Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy)oraz adresu wnoszącego - anonimy.

   7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

1) liczba porządkowa,

2) data wpływu skargi/wniosku,

3) data rejestrowania skargi/wniosku,

4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

6) termin załatwienia skargi/wniosku,

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

8) data załatwienia,

9) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

  1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
  2. Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
  3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
  5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły
  6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
  7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

   1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

   2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

1)     oryginał skargi/wniosku,

2)     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

3)     materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

4)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia  sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

5)     inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

   3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

1)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

2)     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

3)     faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

4)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

   4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

   5. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 

   1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

   2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

1)     do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

2)     do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.

   3. Do siedmiu dni należy:

1)     przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

2)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

3)     przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, Jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

4)     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

5)     zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

6)     udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Załączniki

  załącznik_nr_1.pdf 179,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik_nr_2.pdf 245,69 KB (pdf) szczegóły pobierz